Dzisiaj jest: niedziela 15 września 2019 r..  
   
  Imieniny obchodzą: Albin, Nikodem, Roland      
 
 Menu
Strona główna
O nas
Nasi Klienci
Świetlica środowiskowa
Programy i projekty
Godziny pracy
Rejony pracy socjalnej
Współpraca
Kontakt
Jak trafić
Pliki do pobrania
Inne strony
PARTNER KARTY DUŻEJ RODZINY
KOZIENICKA KARTA RODZINY
Aktualności
Klauzula Informacyjna RODO
Fotogaleria
KARTA DUŻEJ RODZINY
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Portal Empatia
Punkt bezpłatnej pomocy prawnej
Sprawozdania finansowe
 Świadczenia Rodzinne
PROGRAM DOBRY START
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Świadczenia Rodzinne
Zasiłek Rodzinny
Becikowe
Zasiłek Pielęgnacyjny
Świadczenie Pielęgnacyjne
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Wymagane dokumenty
Za Życiem
 Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny
Wymagane dokumenty
Realizowane programy i projekty

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZIENICACH ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE GRUPY WSPARCIA RAZEM RAŹNIEJ ,,Moja motywacja do zmiany''

Osoby chcące wziąć udział w projekcie mogą zapisać się osobiście u asystenta rodziny Anny Wierzyckiej w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach w godzinach pracy tut. Ośrodka w pok. nr 4.

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 01.03.2018 roku w godz. 15.30 - 17.00 w tut. Ośrodku. Spotkania odbywać się będą 2 razy w miesiącu, projekt będzie realizowany we współpracy MGOPS i OPU w Kozienicach.MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZIENICACH ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE GRUPY WSPARCIA "DROGOWSKAZ" RODZICÓW I OPIEKUNÓW W WIEKU OD 30 DO 55 LAT

PROJEKT MA NA CELU ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻYPierwsze spotkanie grupy odbyło się 29.06.2016 roku. Spotkania odbywać się będą 1 raz w miesiącu (ostatnia środa miesiąca) , grupa składać się będzie z ok. 15 osób , projekt będzie realizowany przez asystentów rodziny:

mgr Anna Wierzycka
Agnieszka Wojciechowska

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 48 614 65 57

Misja i cele projektu:


Traktując misję jako generalną deklarację działania, przyjęto, że będzie nią "Niesienie profesjonalnej pomocy kobietom w kierunku wzmocnienia lub odzyskania zdolności w funkcjonowaniu społecznym oraz tworzeniu sprzyjających ku temu warunków"  

- pomoc kobietom w poprawie ich sytuacji życiowej
- pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i wychowawczych
- celowe wyjście z domu
- podniesienie własnej wartości
- umiejętność radzenia sobie z problemami życia codziennego
- możliwość wymiany doświadczeń i uzyskanie wsparcia    

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZIENICACH
W PARTNERSTWIE Z OŚRODKIEM PROFILAKTYKI UAZALEŻNIEŃ
REALIZUJE PROJEKT SOCJALNY W RAMACH SPECJALIZACJI II STOPNIA
W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Pomocna dłoń

Celem którego jest poprawa psychospołecznej sytuacji kobiet
doznających przemocy w środowisku rodzinnym, poprzez utworzenie
grupy edukacyjno - terapeutycznej.
Powstała grupa ma charakter stacjonarny

- cotygodniowe spotkania odbywają się w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień
w Kozienicach, ul. Radomska 36.

Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

W ramach projektu oferujemy specjalistyczne wsparcie:

- PSYCHOLOGICZNE
- PRAWNE
- DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Konsultacje i nabór do grupy odbywają się
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach
(pokój nr 1) lub telefonicznie
48 614 65 57, 48 614 67 62
Grupa wsparcia „Miej wiarę w siebie” - Czas trwania: czerwiec 2005r. – maj 2006r.

Bezrobocie jest poważnym problemem społecznym z którym boryka się wiele osób.
Jedną z przyczyn długotrwałego bezrobocia jest nieumiejętność poruszania się po współczesnym rynku pracy. Na terenie Miasta i Gminy Kozienice większą grupę osób bezrobotnych stanowią kobiety. Tworzenie grup wsparcia dla kobiet długotrwale bezrobotnych z zastosowaniem nauki aktywnego poszukiwania pracy pozwoli zwiększyć aktywność tych osób w poszukiwaniau zatrudnienia.
Grupę stanowiło 10 kobiet w wieku 40 – 50 lat. Ich wspólną cechą były: niski poziom wykształcenia, wiek, podobny okres pozostawania bez pracy.
Głównym celem działania grupy było zwiększenie aktywności własnej poprzez nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
I w tym przypadku nie mogło obejść się bez spotkań ze specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym a także inspektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach zajmującym się pośrednictwem pracy.
Efekt – 3 kobiety podjęły zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w grupie.
Warto było.

Opiekun grupy Ola LasońKlub „Parasol”

Klub „Parasol” działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 czerwca 2005 roku. Zajęcia odbywają się 3 razy w miesiącu. Zapewniają uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i opiekę. Wspierają w zaspokojeniu ich potrzeb życiowych poprzez umożliwienie chorym psychicznie autonomii – jak najdalej idącej, lecz leżącej w ich kompetencjach. Nasza oferta jest dopasowywana do indywidualnych potrzeb osób psychicznie chorych, aby każdy mógł bez trudu odnaleźć się na różnych etapach struktury terapeutycznej i pomocowej. Motywuje również uczestników do lepszego funkcjonowania w oparciu o własne możliwości poprzez terapię i aktywną współpracę w procesie leczenia, co zmniejsza ryzyko nawrotu choroby lub pogorszenia stanu zdrowia.

Zajęcia w Klubie prowadzone są indywidualnie i w grupach pod okiem specjalistów poprzez postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne, które obejmuje : rehabilitację społeczną, psychoterapię, psychoedukację, terapię zajęciową oraz wspieranie rodziny poprzez trening psychologiczny.

Od 1 czerwca 2006 roku 1 raz w tygodniu prowadzony jest również punkt informacyjno – wspierający dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, narażonych na odrzucenie przez najbliższą rodzinę i środowisko społeczne.

Na działalność grupy wsparcia pozyskaliśmy wsparcie finansowe z Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” .

Opiekunowie grupy: Jabłońska Teodora, Maria Pyjos, Agata Głogowskagrupa wsparcia „Razem raźniej”

Wśród 879 rodzin objętych pomocą społeczną w 2004r. – 116 to rodziny niepełne, gdzie głównym i jedynym żywicielem jest matka. W tej grupie rodzin, częściej niż w innych, występuje problem z zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Nadmiar trosk i obowiązków, brak czasu na wypoczynek żle wpływają na stan psychiczny matek. Często zapominają o sobie, ich życie zamyka się w czterech ścianach, co powoduje izolację, brak wiary we własne możliwości.

Utworzona grupa wsparcia „Razem raźniej” funkcjonująca w okresie maj 2004 do grudzień 2004r. dała rzeczywiste wsparcie 10-ciu kobietom w wieku 30 – 40 lat, które samotnie wychowują dzieci.
Spotkania ze specjalistami takimi jak: psycholog, pedagog, radca prawny, doradca zawodowy a także członkami zespołu ds. nieletnich tut.Policji, to nieodzowna pomoc ukierunkowana na problemy występujące w tych konktretnych rodzinach. Ale nie bez znaczenia jest wzmocnienie psychiczne i podniesienie własnej wartości. Uczestnictwo w grupie to przecież wyjścia z domu, poświęcenie chwili czasu tylko dla siebie.

Spotkania z osobami dźwigającymi na swych barkach podobny problem pozwalają na wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia. To miłe spędzenie czasu, szansa na rozmowy nie tylko o problemach,
rozmowy o modzie, o dbaniu o swój wygląd, o zdrowiu a nawet wymiana doświadczeń kulinarnych zrelaksują każdą kobietę.
Temu właśnie miało służyć zorganizowanie takiej grupy i teraz, z perspektywy czasu, możemy ocenić, że nie był to czas stracony.

Opiekunowie grupy: Ola Lasoń i Beata Przerwa.„Cudze chwalicie, swojego nie znacie” - poznajemy Puszczę Kozienicką


Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień organizują dnia 27 czerwca 2007r. wycieczkę kolejką leśną po drogach i ostępach Puszczy Kozienickiej.

Uczestnikami wycieczki będą osoby, które biorą aktywny udział w spotkaniach grup wsparcia istniejących przy tutejszym ośrodku:

- uczestnicy klubu seniora „Radosna Jesień”
- dzieci ze świetlicy środowiskowej „Uśmiechnięte buźki”
Osoby te pochodzą z rodzin dotkniętych problemami takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc w rodzinie.

Celem wycieczki jest integracja uczestników grup wsparcia, promowanie zdrowego stylu życia oraz poznawanie atrakcyjnych zakątków w naszym regionie.
Uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek: kiełbaski z grilla, bigos, drożdżówki.


„Grupa wsparcia dla kobiet w okresie menopauzalnym w wieku 50-60 lat”


Na terenie miasta Kozienice zamieszkuje wiele kobiet w okresie menopauzalnym. Panie w tym okresie czują się samotne, bezradne, często stają się otyłe, przestają dbać o siebie. Pracownicy socjalni MGOPS uznali iż pewnym sposobem złagodzenia tych problemów jest zainicjowanie grupy wsparcia. Powstał więc projekt utworzenia grupy kobiet w wieku 50-60 lat wchodzących w okres menopauzy.

W kwietniu 2006r. odbył się nabór kandydatek chętnych do uczestnictwa w grupie. Na pierwsze spotkanie zgłosiło się 14 kobiet z terenu miasta, a systematycznie uczestniczy w kolejnych spotkaniach 9 kobiet.

Na spotkaniach prowadzone są zajęcia ruchowe: aerobik, prowadzony przez instruktora fitness, wycieczki rowerowe, a także poradnictwo (spotkanie z psychologiem, położną, dietetykiem). Odbywają się także wycieczki krajowe w maju 2006r. Panie zwiedziły Nałęczów, w sierpniu Zakopane, Słowację, a lipcu 2007r. zorganizowano dwudniową wycieczkę na Mazury.

W czasie spotkań, które odbywają się raz w tygodniu, Panie rozmawiają o swoich problemach zdrowotnych, rodzinnych, dzielą się z innymi Paniami codziennymi radościami i smutkami, zwiększają wiedzę w zakresie zdrowia i dbania o wygląd.

„Starszy wiek może oznaczać najlepsze lata w twoim życiu – lata w których możesz być dumną ze swoich osiągnięć zawodowych, cieszyć się swoim wolnym czasem, podtrzymywać kontakty ze znajomymi, zadbać o swój stan zdrowia.”


 
    © 2007 MGOPS Kozienice                                Administrator: Kamil Jurkiewicz                          Wszelkie prawa zastrzeżone !